Category Archives: VB.NET

[Source]Tạo chuỗi ngẫu nhiên

Hi!
Hôm nay mình giới thiệu chương trình Random 1 chuỗi với độ dài ngẫu nhiên theo bảng mã Ascii.

Download:
http://www.mediafire.com/download.php?j8s52z8x04b61h9

Source code get link MF

Hi!
Sau 1 tuần tìm hiểu cũng hoàn thành, viết bằng VB.NET
Nay share code lên cho bạn nào quan tâm, có gì ko hiểu thì pm mình sẽ giải đáp ^^”.
http://www.mediafire.com/download.php?sp2ustfd59y9k93

JavaScript và VB.NET

Hi!
Đang tìm hiểu cách decode link của MF tình cờ thấy cách gọi Js từ ứng dụng khá hay.
Viết 1 tut để lưu trữ luôn :D.

I.Gọi hàm Js từ VB.Net
_Từ VS, chọn Winform tạo 1 proj CallJs
Import các thư viện.

  Imports System.Security.Permissions

<PermissionSet(SecurityAction.Demand, Name:="FullTrust")> _
<System.Runtime.InteropServices.ComVisibleAttribute(True)> _
Public Class Form1
End class

Thêm 1 WebBrowser control, 1 button vào form1.
_Tạo 1 file test.html như sau:

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
 function showJs()
{
alert('Hello Js');
}
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

Sau đó , ta set thuộc tính url của WebBrowser là C:\test.html
Xử lý sự kiện Click của button1

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
      ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
  WebBrowser1.Document.InvokeScript("showJs")
End Sub

Bạn sẽ thấy hàm showJs từ Javascript đc gọi.

Tool get link premium MU Happy Hour

Hi!
Tập tành viết cái tool cho vui, mọi người sử dụng cho ý kiến.

http://www.mediafire.com/download.php?bpsumx754ie9q7b

Chú ý:
-Cài Net framework 3.5.
-Chỉ get đc link HH từ (8h00 to 20h00 GMT +7), sau giờ này vẫn get đc link nhưng ko premium ><".
-Rename "GetLinkMU.exe.oki" thành "GetLinkMU.exe"

p/s: Khi nào rãnh rỗi rồi mình sẽ làm 1 tut về tool này, mong mọi người hưởng ứng.

Programming Visual Basic 2008

Thêm 1 ebook nữa cho Vb.NET 2008.

pass unlock: viettutor.wordpress.com

Wrox Beginning Microsoft Visual Basic 2008

1 ebook hay về VB.net

pass unlock: viettutor.wordpress.com

Visual Basic .NET Programming for Beginners

Hi!
Mình thấy khóa học online này rất hay đối với người mới học VB.NET

  > VB .NET One – Getting Started
 • 1. Getting started with VB.NET
 • 2. Visual Basic .NET Forms
 • 3. Adding Controls using the Toolbox
 • 4. Adding a Textbox to the Form
 • 5. Visual Basic .NET and Properties
 • 6. The Text Property
 • 7. Adding a splash of colour
 • 8. Saving your work
 • 9. Create a New Project
  • > VB .NET Two- Write your first .NET code
 • 1. What is a Variable?
 • 2. Add a coding button to the Form
 • 3. Writing your first .NET code
 • 4. String Variables
 • 5. How to get at Text in a textbox
 • 6. More about VB .NET variables
 • 7. Using variables in your .NET code
 • 8. A VB NET Calculator Project
 • 9. The code for the calculator
 • 10. The Message Box in VB .NET
  • > VB .NET Three – Conditional Logic
 • 1. If Statements
 • 2. Select Case Statements
 • 3. Add a Combo Box to a VB .NET form
 • 4. The Conditional Operators
 • 5. Section Three Exercises
  • > VB .NET Four- Loops
 • 1. An Introduction to Loops in VB .NET
 • 2. For Loops
 • 3. Do Loops
 • 4. A Times Table Programme
 • 5. The Code for the Time Table Programme
 • 6. The Basic Math Symbols in VB .NET
  • > VB .NET Five – Adding menus to Forms
 • 1. Add a menu to a VB .NET Form
 • 2. How to add code to a Menu
 • 3. How to add a Sub Menu to your Form
 • 4. How to add Shortcuts to your Menu Items
 • 5. A VB .NET menu Project
 • 6. The Open File Dialogue Box
 • 7. Filter files with the Open File Dialogue Box
 • 8. The Open File Dialogue Box
 • 9. The Save File Dialogue Box
 • 10. Cut, Copy, Paste and Undo menus
 • 11. How to Show and Hide Controls
 • 12. Insert Images into a Picture Box
 • 13. Add a Checkbox to a VB .NET form
 • 14. Writing code for Checkboxes
 • 15. Add Option Buttons to a VB .NET form
 • > VB .NET Six – Debugging your code
  1. Error Handling and Debugging in VB .NET
  2. Design Time Errors
  3. RunTime Errors
  4. Try … Catch in VB .NET
  5. Logic Errors
  6.Breakpoints and Debugging tools

  > VB .NET Seven – Mastering Arrays

  1. What is an Array?
  2. Arrays and the Index Number
  3. Assigning Values to an Array
  4. Arrays where boundaries are not known

  > VB .NET Eight – String Manipulation

  1. The String Variable Type
  2. How to use the Trim Method
  3. The difference between Char and Chars()
  4. How to use the InStr Method
  5. How to use the Substring Method
  6. Equals, Replace and Insert Methods
  7. How to use Split and Join in VB .NET

  > VB .NET Nine – Working with Text Files
  1. What is a Text File?
  2. How to Open a Text File in VB .NET
  3. How to Read a Text File Line by Line
  4. How to Write to a Text File in VB .NET
  5. Appending Text to a File in VB .NET
  6. How to Copy a File
  7. How to Move a File
  8. How to Delete a File

  > VB .NET Ten – Functions and Subs
  1. An Introduction to Functions and Subs
  2. How to Create your own Subs in VB .NET
  3. Using Parameters in your Subs
  4. ByVal and ByRef in VB .NET
  5. How to Create a Function in VB.NET
  6. How to use Parameters with Functions
  7. Standard Modules – Part One
  8. Standard Modules – Part Two

  > VB .NET Eleven – Events
  1. The Click Event
  2. The MouseDown Event
  3. The KeyDown Event
  4. The Form Load Event

  > VB .NET Tweleve – Classes and Objects
  1. An Introduction to Classes and Objects
  2. Create your own Classes in VB .NET
  3. How to Create Methods in your Classes
  4. More about Creating Methods
  5. Create Properties in your Classes
  6. How to Use your New Property

  > VB .NET Thirteen – VB .NET and Databases
  1. VB NET Express and Databases
  2. The Database Wizard in VB NET Express
  3. Write your own VB .NET database code
  4. Learn about DataSets and Data Adaptors
  5. Display the Data in the DataSet
  6. Navigate a Database with VB .NET
  7. How to Move through the Database
  8. Add, Update and Delete Records
  9. Add a New Record using VB .NET
  10. Delete a Record using VB .NET

  > VB .NET Fourteen – VB NET and Forms
  1. Anchor and Dock Controls on a Form
  2. Add a Toolbar to a Form
  3. Creating Multiple Forms in VB .NET
  4. Modal and Non Modal Forms
  5. Getting at Values on Other Forms

  Done.