Category Archives: C#

Chương 5: Chuyển đổi các kiểu dữ liệu trong C#

Chương 5: Chuyển đổi các kiểu dữ liệu trong C#

Trong C# cung cấp cho chúng ta rất nhiều cách ép kiểu nhưng ở đây tớ chỉ xin giới thiệu tới mọi người 4 cách:

Tiếp tục đọc

Cách tạo , sử dụng và hủy thread trong C#

    Mô hình chuyển trạng thái của Thread:

d

Tiếp tục đọc

Gửi dữ liệu sử dụng WebRequest Class

Tut hướng dẫn từng bước sử dụng để gửi dữ liệu lên server.

Gửi dữ liệu lên host :
1.Tạo một thể hiện WebRequest bằng phương thức Create với địa chỉ web

WebRequest request = WebRequest.Create(“http://www.contoso.com/”);

2.Cài đặt các giá trị thuộc tính mà bạn cần cho WebRequest.Ví dụ để xác nhận quyền chứng thực, cài đặt thuộc tính Credentials .

request.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials;

Tiếp tục đọc