Category Archives: Năm IV

Tài liệu năm IV

icon

Tên học phần

  1. Ngoại ngữ chuyên ngành
  2. Kinh tế quản lý
  3. Khí cụ điện
  4. TN khí cụ điện
  5. Truyền động điện
  6. TN truyền động điện
  7. Phần điện trong nhà máy điện và TBA
  8. Đồ án Nhà máy điện
  9. Thực tập CN