About

Tên: Nguyễn Tuấn Vũ
Ngày sinh: 15/11/1990
Quê quán: Khánh Hòa
Đang học: ĐHBK Đà Nẵng

%d bloggers like this: